Rrin ThaiCraft
Rrin ThaiCraft รริน ไทยคราฟท์
เมนู
คลาสเรียนมาลัย ดอกไม้ไทย

9. เครื่องประดับมาลัย

ช่อเอื้อง และอุบะทรงเครื่อง 
สำหรับผู้ที่เรียนผ่านการเรียนคลาส มาลัยตุ้ม และ มาลัยกระแต (ดอกตุ้มประดิษฐ์)

คลาสมาลัยเครื่องประดับ จะเรียนการทำช่อเอื้อง ซึ่งทำจากดอกประดิษฐ์จากกลีบดอกกล้วยไม้ และ เรียนการทำอุบะทรงเครื่อง ซึ่งเป็นอุบะที่ใช้ในการทำเครื่องแขวน
ทั้งนี้ ช่อเอื้อง และอุบะทรงเครื่อง เมื่อเรียนแล้วสามารถนำมาประยุกต์ในการทำมาลัยข้อพระกรให้สวยงาม แปลกตา และทันสมัย

  • Page 1 | 2


    Page 1 | 2